+98 930 5353 787

همکاری با ما

همکاری با خشکشویی ها

پیام شما با موفقیت ارسال شد

متاسفانه به مشکل خوردیم بعدا دوباره سعی کنید

استخدام

پیام شما با موفقیت ارسال شد

متاسفانه به مشکل خوردیم بعدا دوباره سعی کنید

راننده ماشین شیفت 9:30 تا 17:30
راننده ماشین شیفت 18:30 تا 23:30
راننده موتور شیفت 9:30 تا 17:30
راننده موتور شیفت 18:30 تا 23:30